Všeobecná příprava dětí           I. část

06.09.2023

Dopřát dětem co nejvíce všestranného pohybu je skvělá cesta nejen co se týká zdravotního aspektu pohybu, ale i adekvátní přípravy k jakémukoliv sportu. Pokud se zaměříme na děti v předškolním věku ,tak by rozhodně měla všestranná pohybová příprava dominovat oproti jakékoliv specializační přípravě. Děti si stále některé pohybové dovednosti osvojují a učí se novým kouskům. Aby všestrannost v oblasti pohybu byla efektivní, měly by být do pohybových chvilek/lekcí zařazeny následující úkony:

  • Pohyby do všech směrů
  • Přes/pod překážky
  • Skoky a poskoky – na místě, v prostoru, různé postavení končetin, manipulace s předměty
  • Pohyb v prostoru – cviky na místě i v pohybu
  • Různé postavení končetin – cviky
  • Pohyb samostatný/ve skupině
  • Manipulace s předměty – práce s cvičebními pomůckami (práce s míčem, apod.)

POHYBY DO VŠECH SMĚRŮ: 

Skvělým jednoduchým příkladem je chůze/běh, který snadno do cvičebních jednotek zařadíme. Kromě většinového pohybu směrem vpřed, by měly děti zkoušet také změnu směrů - vzad, vpravo a vlevo. Např. u hry na honěnou nemusí děti vždy pobíhat po prostoru směrem vpřed, ale je fajn jim ozvláštnit průběh hry změnou směru v pohybu. Stejně tomu tak může být u opičích drah nebo jakékoliv pohybové hře či jednotlivého cviku.

POHYB PŘES PŘEKÁŽKY/POD PŘEKÁŽKY

Pohybové úkony s překážkami skvěle děti připraví do terénu, kde neustále něco překračují a podlézají. Navíc tak přirozeně zapojují svalové souhry a kloubní spojení. V rámci pestrosti pohybu využívejte různých překážek, co se týče výšky i šířky a měňte pokyny k pohybu. Přelézejte také v bok, vzad. ve dvojicích nebo s přidáním další cvičení pomůcky (míček v ruce, klobouček na hlavě apod.)

SKOKY A POSKOKY

Tyto základní pohybové úkony můžeme zapojit do počáteční části lekce, jako zahřátí nebo do opičích drah či pohybových her apod. Důležitá je opět rozmanitost v jednotlivých pohybech, tzn. nebudeme s dětmi trénovat skoky a poskoky jen na místě, ale skáčeme i volně v prostoru do různých směrů, po jedné noze, zapojíme cvičení pomůcku (míček s ruce, přehazování pomůcky z ruky do ruky, nad hlavu a za zády atd,, kloboučky pro poskoky do slalomu apod,,..)

POHYB V PROSTORU

Velkou část cviků, které s dětmi zapojujete v pohybových chvilkách cvičte nejen na místě, ale také volně v prostoru a různých směrech. Mohli bychom si to opět demonstrovat na běhu, který lze realizovat jak na místě, tak do prostoru vpřed, vzad, v bok,.. Stejně by tomu bylo i při nápodobě vybraného zvířátka, např. kočičky, která se pohybuje v před, couve, ťapká do boku, přes překážky. Tímto zajišťujeme různorodost v pohybu a přispíváme k všestrannosti. 

RŮZNÉ POSTAVENÍ KONČETIN

Odlišné postavení horních i dolních končetin lze zařadit do základních i rozšířených pohybových úkonů. Rozebereme si to opět na běžném úkonu v podobě běhu: nechte děti běhat kromě klasického postavení rukou, také s nastavením např. s jednou rukou na zátylku a druhou rukou na boku jednou rukou uchu a druhou rukou na hýždích. Vyzkoušejte také přechod do různých pozic s odlišným nastavením končetin, např. přechod ze stoje do sedu s jednou rukou na čele a druhou na břiše apod. Tímto docílíme zlepšování koordinace pohybů, překonávání překážek ve formě tréninku obtížnějších variant cviků, zvýšení efektivity cvičení a také velké zábavy. 

POHYB SAMOSTANÝ VE SKUPINĚ

Jednotlivé pohybové aktivity střídejte tak. aby měly děti možnost si je vyzkoušet samostatně a poté také ve dvojicích nebo větší skupině (v případě, že to pro daný pohyb je možné a bezpečné). Děti tím vzájemně přizpůsobují tempo a provedení cviku vzhledem k tomu druhému, spolupracují, koordinují společně a dané cviky se záhy stávají odlišnými než-li v samostatném provedení.  

MANIPULACE S PŘEDMĚTY

Práce s různými pomůckami je velmi přínosná pro činnosti běžného dne. Podporujeme tím také jemnou i hrubou motoriku zároveň. Zadáme např. dětem úkol, aby přešly připravenou dráhu z kloboučků a překážek a u toho udržely malý míček na dlani - můžeme tím pěkně simulovat situace z běžného režimu dne, kdy mají děti přenést předmět z určité místa do cíle. Dále můžete připravit dráhu pro štafetu a děti si předávají vybraný předmět po překonání určené vzdálenosti a během přeběhnutí ze startu do cíle mají za úkol předmět předávat z levé ruky do pravé  (v předklonu a pod koleny nebo za zády apod.)

 

V přípravě pohybových aktivit pro děti nehledejte zbytečně žádné složitosti. Stačí pro začátek vybrané základní pohybové dovednosti a přidávat postupně výše zmíněné změny. Pro děti budou tyto úkony zábavné a velmi přínosné po stránce zdravotní i po stránce motivace k pohybu :-)