POHYB JAKO LÉK - podpora nápravy poruch chování a učení

31.05.2021

Pohyb je lék - známá fráze, při které nás většinou napadne, že se díky pohybu můžeme cítit fyzicky i psychicky lépe. Díky dostatku pohybu můžeme předcházet řadě chronickým neinfekčním onemocněním (dříve nazvané jako civilizační), podpoříme naši psychickou kondici a vybudujeme si příznivý návyk do našeho života. Pohybem lze také výrazně pomoci při nápravě poruch chování a učení u dětí.

Vhodný pohyb slouží jako jedna z nápravných metod, které je třeba provádět pravidelně, trpělivě a v přiměřených dávkách. Je nutné přihlížet k tomu, že každá porucha má svá specifika, která je třeba při nápravě zohlednit a každé dítě může k metodě přistupovat zcela odlišně. Individuální přístup je tedy více než na místě.

Jak tedy pohyb může pomoci dětem při určitých diagnostikovaných poruchách učení a chování?

(čerpáno z DP Rýdlová, 2006, vybrány jen některé příklady poruch)

HYPERAKTIVITA:

Hyperaktivní děti se vyznačují nadměrnou aktivitou, a proto je potřeba jim umožňovat dostatek pohybu. Může pomoci pohyb s hudbou, kdy má dítě za úkol vyjadřovat pohyb do rytmu hudby apod. Realizujte dostatek krátkých pohybových her s jednoduchými pravidly a nabízejte dále i různé varianty. Zapojte dechová cvičení pro zklidnění.

Hyperaktivnímu dítěti nezakazujte pohybové aktivity, nevynucujte sliby o zlepšení a zamezte posmívání se.

HYPOAKTIVITA:

Zde máme opak výše zmíněné hyperaktivity, přičemž se dítě projevuje velmi sníženou aktivitou, bývá mnohdy neobratné, pasivní a neprůbojné. V takovém případě je nutné začít s pohybovou aktivitou zvolna s postupně. Je ale zapotřebí vytrvat a neomezovat. Zahajte klidná relaxační cvičení, např. ve formě dětské jógy, zapojte klidnější hudbu a dítě za výkon značně chvalte. U takových dětí je nutné vzbudit zájem o pohyb a navodit zvýšený pocit sebevědomí.

DYSLEXIE:

Dětem s diagnózou poruchy čtení můžete lze pomoci cvičením očních pohybů, ale také koordinačními cvičeními nebo pohybovými aktivitami se zaměření jemnou i hrubou motoriku. Klademe důraz na soustředěnost při konání pohybové aktivity a střídáme s klidným relaxačním cvičením za pomocí vhodné hudby.

DYSPRAXIE:

U této diagnózy je charakteristická snížená schopnost konání běžných úkonů, obtížná manipulace s předměty, neobratnost, porucha koordinace,...atd. Z toho vyplývá i směr nápravy pomoci pohybu. Procvičujte běžné pracovní úkony, zapojujte do pohybových aktivit přenášení vybraných pomůcek z jednoho místa na druhé, procvičujte jemnou i hrubou motoriku. Každou aktivitu proložte dostatečným odpočinkem. Vyhněte se monotónnosti v tempu cvičení i pohybových úkolů. Zvyšujte zvolna náročnost cvičení.

Vybrala jsem jen tyto čtyři poruchy, z důvodu častého projevu u dětí. Jde především o stručný náhled do problematiky s cílem uvědomění si kouzla pohybu a co se díky vhodnému směru dá vše zlepšit/napravit.

V případě, že Vaše dítě trpí některou z poruch chování nebo učení, vyhledejte vhodného terapeuta/lektora, který se problematikou nápravy poruch pomocí pohybu zabývá a věnujte také vy, rodiče, dostatek času svým dětem za účelem zkvalitnění jejich života. 

Zdroj: 

RÝDLOVÁ, Kateřina. Determinanty ovlivňující chování dětí. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.